КТ НЕОБОСНОВАННО ЗАСЧИТЫВАЛО ПОСТУПИВШИЕ ОТ ЧЛЕНА ТОВАРИЩЕСТВА ПЛАТЕЖИ В ПОГАШЕНИЕ ПЕНИТаллиннский Окружной Суд в гражданском деле № 2-07-49386 согласился с квартирособственником, что квартирное товарищество необоснованно засчитывало поступившие от члена товарищества платежи в погашение пени. Из части 8 статьи 88 Обязательственно-правового Закона следует, что у кредитора есть право покрывать оплаченными суммами интресс (статья 94 ОПЗ). Однако, в данном случае, подобные действия квартирного товарищества находились бы в противоречии с принципом добросовестного поведения, так как несмотря на то, что собственник в течение длительного периода оплачивал лишь частично начисленные ему платежи, товарищество не обратилось в суд с требованием взыскания долга, но ограничилось только начислением пеней с долга и покрытием их из сумм, поступивших от собственника для оплаты счетов.


Согласно части 1 статьи 6 Обязательственно-правового Закона кредитор и должник должны строить свои взаимоотношения на принципе добросовестности. По части 2 статьи 6 ОПЗ к обязательственным отношениям не применяются положения, вытекающие из закона, обычаев и сделок, если их применение считалось бы неприемлемым  с точки зрения принципа добросовестности. Так как стороны несколько лет спорили по поводу размера расходов за отопление, подлежащих оплате (в каком размере должен собственник их оплачивать), но товарищество не делало шагов для разрешения спора по существу, то окружной суд не считает обоснованным начислять пени с недоплаченных за тепло сумм до даты подачи искового заявления.

Решение Таллиннского Окружного Суда


Kas korteriühistul on õigus kustutada kõigepealt viivist ja seejärel võla põhiosa?

Korteriühistu õigus arvestada viivist hilinenud makse eest järeldub Korteriühistuseaduse §7 lg.-st 4, vastavalt millele majandamiskulude maksmisega viivitamisel võib korteriühistu juhatus nõuda korteriomanikult viivist kuni 0,07 protsenti maksmata jäänud summalt päevas iga viivitatud kalendripäeva eest majandamiskulude maksmise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast arvates. Viivise kui õiguskaitsemeetme eesmärgiks on lihtsustada kahjutasu, mis on tekkinud lepingu osapoolel seoses võlgniku makse hilinemisega, väljanõudmist ja arvestust (Riigikohtu 18.11.2004. a. otsuse nr. 3-2-1-132-04 p. 15).

Paljudes korteriühistutes võlgnikult laekunud summadest lahutatakse maha kõigepealt kogunenud viivised ja seejärel arvestatakse allesjäänud summa põhivõla kustutamisena. Kas see on õige?


   Tallinna Ringkonnakohus on rõhutanud tsiviilasjas nr 2-07-49386, et teatud juhtudel selline
  arvestus ei ole korrektne. Antud juhul ei olnud ühistul alust arvestada hageja tasutud
 summasid viivise katteks. VÕS § 88 lg 8 sõnastusest tulenevalt on võlausaldajal õigus katta
tasutud summaga intressi (VÕS § 94). Pealegi oleks ühistu selline käitumine vastuolus ka hea
 usu põhimõttega, sest hoolimata sellest, et korteriomank on talle määratud makseid pika
 perioodi jooksul tasunud vaid osaliselt, ei ole ühistu pöördunud võla nõudmiseks kohtusse,
 vaid piirdunud järjekindlalt üksnes võlalt viivise arvestamisega ning selle katmisega hageja
 poolt arvete alusel tasutud summade arvelt. 


 VÕS § 6 lg 1 kohaselt peavad võlausaldaja ja võlgnik käituma teineteise suhtes hea usu põhimõttest lähtuvalt. VÕS § 6 lg 2 järgi ei kohaldata võlasuhtele seadusest, tavast või tehingust tulenevat, kui see oleks hea usu põhimõttest lähtuvalt vastuvõtmatu. Kuna pooled vaidlesid mitmeid aastaid tasumisele kuuluva küttekulu suuruse üle (kui suures osas peab omanik neid tasuma), kuid korteriühistu ei astunud samme vaidluse sisuliseks lahendamiseks, siis ei pea ringkonnakohus põhjendatuks arvestada vähemtasutud küttekuludelt viivist jooksvalt perioodi eest, vaid alates hagi (vastuhagi) esitamisest.
Tallinna Ringkonnakohtu otsus